เคลมสินค้า

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

รับเคลมสินค้าเมื่อมีหลักฐานการถ่ายคลิปวีดีโอ ก่อนเปิดกล่องสินค้าเท่านั้น

SMARST

การแจ้งปัญหา

เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโออธิบายปัญหาให้ชัดเจน ตั้งแต่การเปิดเครื่องจนพบปัญหา หากไม่มีวีดีโอ หรือถ่ายทีละนิดตัดไปตัดมา ทางบริษัทจะไม่รับซ่อมในทุกกรณี

 1. บริการซ่อมฟรี พร้อมอะไหล่ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ไม่รวมค่าขนส่ง*** (พื้นที่นอกเขตมีค่าเดินทางคำนวณตามระยะทาง)
 2. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 3. ก่อนแกะสินค้า ต้องถ่ายวีดีโอใบปะหน้ากล่องสินค้าให้เห็น ชื่อ ที่อยู่ และสินค้าภายในกล่อง โดยต้องถ่ายต่อเนื่องในคลิปเดียว ไม่มีตัดต่อ
 4. หากพบว่ากล่องสินค้าชำรุด ฉีกขาด แตกหัก ห้ามเซ็นรับสินค้า ให้ถ่ายวีดีโอตามข้อ 1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลม และแจ้งให้ทางขนส่งนำสินค้ากลับคืนไป
 5. หากพบปัญหาสินค้าไม่ครบ ส่งผิด ชำรุด แตกหักจากการขนส่ง ให้ส่งหลักฐานคลิปวีดีโอ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขคำสั่งซื้อให้ทางแอดมินทราบภายใน 1 วันหลักจากรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทจะติดต่อประสานงานการแก้ไขให้ภายใน 24 ชม.

กรณีไม่รับเคลม

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
 2. อาการชำรุดและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 5. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือตรวจสอบ โดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดย Smarst หรือ กระทำโดยบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่พนักงานจาก Smarst
 6. อาการชำรุดหรือผิดปรกติอันเนื่องมาจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ของคุณสมบัติในทางการใช้งานปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
 7. อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรกและ/หรือ การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดวิธี, การใช้ปลั๊ก หรือ สายไฟและตัวตัดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือผิดขนาด ฯลฯ
 8. ฉลากผลิตภัณฑ์ โลโก้ ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย
 9. หากกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ หรือกล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก กรุณาแจ้งขนส่งให้ส่งกลับต้นทาง หากมีการรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับเคลมในทุกกรณี

การคืนเงิน คืนสินค้า

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด
 2. สินค้าเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิต หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

การคืนสินค้า

 1. ลูกค้าได้รับสินค้า หรือ การขาย ไม่ตรงกับที่ตกลงกับบริษัทไว้ อย่างมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ตรงอย่างไร
 2. สินค้าชำรุด บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการผลิต ลูกค้าต้องการคืนโดยไม่เปลี่ยนสินค้า

การยกเลิก

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว